S. No. Name of Priest Ordination DOB
1 Fr. Lourduraj G. 24.03.1962 06.09.1932
2 Fr. Gnana Sandanam M. 24.03.1965 25.01.1937
3 Fr. Vedamanickiam A. 13.12.1971 05.07.1947
4 Fr. Dhivyanandam M. 21.04.1974 27.04.1947
5 Fr. Joseph Selvaraj Z. 16.04.1978 12.06.1948
6 Fr. Jeganathan S. 16.04.1978 23.01.1949
7 Fr. Maria Raj M. 16.04.1978 21.11.1949
8 Fr. Arul Joseph V. 16.04.1978 27.12.1950
9 Fr. Lucas M. Gnanam 18.10.1980 03.09.1949
10 Fr. Gnanapragasam D. 10.05.1981 23.10.1954
11 Fr. Xavier Raj A. 18.04.1982 17.07.1956
12 Fr. ArulĀ  A. 18.04.1982 04.08.1956
13 Fr. Cyprian S. 18.04.1982 19.08.1956
14 Fr. Jeganivasagar L.M. 10.04.1983 19.08.1956
15 Fr. Jeyaraj J. 06.05.1984 20.03.1958
16 Fr. Valentine Joseph G. 06.05.1984 09.02.1959
17 Fr. Xavier A. 10.06.1984 28.05.1952
18 Fr. Benedict Ambroseraj A. 01.05.1985 10.01.1957
19 Fr. Anandam L. 06.04.1986 15.08.1958
20 Fr. Vimi Charlie 06.04.1986 29.09.1958
21 Fr. Susai P. Visuvasam 06.04.1986 26.03.1959
22 Fr. Antony Packiam A. 06.04.1986 14.01.1960
23 Fr. James Paul Raj S. 06.04.1986 06.03.1960
24 Fr. John Britto Packiaraj A. 06.04.1986 01.05.1960
25 Fr. Jerome Eronimus J.R. 06.04.1986 20.07.1960
26 Fr. Irudayaraj A. 26.04.1987 14.04.1961
27 Fr. Amalraj A. 26.04.1987 13.08.1961
28 Fr. Peter Sahayaraj I. 16.04.1989 06.07.1962
29 Fr. John Martin M. 16.04.1989 11.06.1963
30 Fr. Maria Arul Selvam M. I. 09.07.1989 25.02.1950
31 Fr. Siluvai Michaelraj P. 22.04.1990 05.04.1963
32 Fr. Jeyaraj S. 22.04.1990 22.12.1963
33 Fr. Xavier Raj S. 22.04.1990 12.02.1964
34 Fr. Angel Raj S. 07.04.1991 24.05.1965
35 Fr. Arockiam Y. 07.04.1991 13.06.1965
36 Fr. Louis A. 26.04.1992 11.09.1958
37 Fr. Benedict Barnabas J. 26.04.1992 27.03.1963
38 Fr. Antony John Kennedy I. 26.04.1992 20.02.1964
39 Fr. Edwin Sahayaraj S. 26.04.1992 30.08.1966
40 Fr. Paul M. 26.04.1992 22.11.1966
41 Fr. Charles Heston J. 10.04.1994 08.11.1964
42 Fr. Edward Francis Xavier T. 10.04.1994 02.12.1964
43 Fr. David Arockiam A. 10.04.1994 24.10.1966
44 Fr. George Stephen R. P. 10.04.1994 02.03.1967
45 Fr. John Diraviam M. 23.04.1995 24.03.1968
46 Fr. John Selvaraj M. 14.04.1996 29.12.1967
47 Fr. Joachin I. 14.04.1996 16.08.1968
48 Fr. Francis Borgia S. 06.04.1997 10.10.1961
49 Fr. Jerome Patrick M.F. 06.04.1997 12.07.1967
50 Fr. Peter Roy S. 06.04.1997 15.05.1969
51 Fr. Maria Louis A. 06.04.1997 25.09.1969
52 Fr. Antony Britto Amalanathan A. 06.04.1997 10.02.1970
53 Fr. Rosario S. A. 14.04.1998 11.10.1961
54 Fr. Joseph Antony 14.04.1998 23.06.1968
55 Fr. David Dharmaraj I. 14.04.1998 04.04.1970
56 Fr. Amalraj R. 14.04.1998 15.12.1971
57 Fr. Antony Rajan 14.04.1998 02.07.1972
58 Fr. Gandhi Savarimuthu P. 11.04.1999 02.10.1969
59 Fr. Sahaya Ambrose Raja I. 11.04.1999 20.08.1971
60 Fr. Jeyabalan T. R. 11.04.1999 14.11.1972
61 Fr. Gabriel G. 30.04.2000 13.03.1973
62 Fr. Appoline Claret Raj M. 30.12.2000 09.09.1965
63 Fr. Parivalan S. A. 30.12.2000 22.06.1973
64 Fr. Jeevaraj L. 22.04.2001 18.04.1974
65 Fr. Arulanandam B. 07.04.2002 29.01.1972
66 Fr. Rex Peter N. 07.04.2002 10.06.1973
67 Fr. Joseph Arockia Raj A. 14.04.2002 09.07.1973
68 Fr. Joseph V. 12.12.2002 29.09.1974
69 Fr. Paul Ignatius I. 27.04.2003 09.03.1975
70 Fr. Britto Raja Suresh V. 27.04.2003 11.06.1975
71 Fr. Gnanapragasam S. 26.06.2003 26.08.1958
72 Fr. David Sahayaraja S. 18.04.2004 12.02.1974
73 Fr. Antony Raj G. 18.04.2004 20.07.1974
74 Fr. Jayaseelan Y. 18.04.2004 28.03.1975
75 Fr. Paul Britto S. 18.04.2004 11.02.1977
76 Fr. Adaikala Raja A. T. 18.04.2004 05.04.1977
77 Fr. Eddy Dharmanand S. 18.04.2004 05.05.1977
78 Fr. Maria Michael M. 18.04.2004 19.09.1977
79 Fr. Paul Raj I. 03.04.2005 04.01.1977
80 Fr. Martin Jose MF. 03.04.2005 17.12.1977
81 Fr. John Selva Manohar M. 03.04.2005 28.12.1978
82 Fr. Antony Samy A. 23.04.2006 04.03.1979
83 Fr. Alex Gnanaraj A. 23.04.2006 24.10.1979
84 Fr. Maria Arul Selvam D. 23.04.2006 22.10.1978
85 Fr. Sebastine S. 15.04.2007 12.02.1979
86 Fr. Antony Iruthayaraj D. 15.04.2007 12.06.1978
87 Fr. Daniel Jai Joseph I. 15.04.2007 02.04.1977
88 Fr. Devadoss P. 15.04.2007 07.07.1978
89 Fr. Arul Rayan S. 18.11.2007 20.10.1979
90 Fr. Muthu M. S. 18.11.2007 21.05.1978
91 Fr. Sahaya Raj K. 18.11.2007 30.09.1980
92 Fr. Varan Vardhan P. 19.04.2009 31.03.1979
93 Fr. Ignaci Arputharaj P.S. 19.04.2009 27.11.1980
94 Fr. Lawrence S. 19.04.2009 29.08.1979
95 Fr. Prince Amala Jesu Raja J. 19.04.2009 16.08.1981
96 Fr. Sebastin Titus A.P. 19.04.2009 04.04.1963
97 Fr. Thiruthuvaraj 19.04.2009 08.04.1979
98 Fr. Yesu Karunanidhi 19.04.2009 06.12.1981
99 Fr. Vincent Madha Babu 19.04.2009 22.01.1979
100 Fr. Alvares Sebastian 11.04.2010 13.05.1979
101 Fr. Pappuraj 26.09.2010 28.01.1981
102 Fr. Vincent Raja X. 11.12.2011 28.03.1983
103 Fr. Pothakar Michael Raj 11.12.2011 24.05.1981
104 Fr. Arputhasamy 11.12.2011 02.03.1980
105 Fr. Sebastian Jerome 11.12.2011 20.03.1983
106 Fr. Maria Prabhu R. 11.12.2011 13.10.1982
107 Fr. Murali Anand R. 11.12.2011 05.07.1981
108 Fr. Paulraj B. 11.12.2011 29.08.1980
109 Fr. Santhana Sahayam S. 11.12.2011 03.11.1981
110 Fr. Francis Xavier 09.12.2012 24.05.1982
111 Fr. Joseph Amalan 09.12.2012 20.03.1977
112 Fr. Panneer Raja 09.12.2012 31.07.1984
113 Fr. Thomas Edison 09.12.2012 02.02.1984
114 Fr. Thomas Venish 09.12.2012 03.07.1984
115 Fr. Sebastin Chinnadurai S. 10.11.2013 13.02.1980
116 Fr. Augustine Prabhu A. 08.12.2013 04.04.1984
117 Fr. Rajan A. 08.12.2013 30.03.1980
118 Fr. John Richard 21.09.2014 19.06.1984
119 Fr. Britto Jerald Dhinakaran 21.09.2014 22.03.1984
120 Fr. Amala Gnana Prabhu J. 10.05.2015 22.11.1983
121 Fr. Anbu Selvam A. 10.05.2015 06.01.1986
122 Fr. Samuel A. 10.05.2015 11.04.1985
123 Fr. Peter J. 10.05.2015 27.11.1986
124 Fr. Ilangovan Aruputharaj K. 24.04.2016 11.06.1985