• St. Thomas Church at Kansapuram, Parish of W. Pudupatti
  St. Thomas Church at Kansapuram, Parish of W. Pudupatti
 • St. Thomas Church at Kansapuram, Parish of W. Pudupatti
  St. Thomas Church at Kansapuram, Parish of W. Pudupatti
 • Blessing of the Chapel, Kansapuram
  Blessing of the Chapel, Kansapuram
 • Blessing of the Chapel, Kansapuram
  Blessing of the Chapel, Kansapuram
 • Blessing of the Chapel, Kansapuram
  Blessing of the Chapel, Kansapuram